polynom

Oversettelser

polynom

polinoom

polynom

Polynom

polynom

polynomial

polynom

polinomo

polynom

polynom

polynom

polinômio